آلفاباکس


تربیت کشف انسان است نه خلق انسان!


نکته ای که باید در تربیت فرزند به آن توجه کرد این است که والدین دقت کنند که فرزند آنها یک انسان است و شعور دارد ، فهم دارد، وجدان وفطرتی دارد که قبل از اینکه که بخواهد تحت تاثیروتربیت کسی قرار بگیرد از همان فطرت و فهم خود برای زندگی و رشدش الهام میگیرد.
به عبارت دیگر والدین فکر نکنند که قرار است چیز جدیدی بسازند وانسان متفاوتی تربیت کنند؛ آنها فقط وظیفه دارند آنچه که در درون سینه و نهان فرزندشان از خوبی ها و استعدادها است را به فعلیت برسانند یعنی به ظهور برسانند ونگذارند که این استعادها واین خوبی در سینه وقلب فرزندشان خاک بخورد وبه ظهور نرسد؛ چرا که اگر فرزندی بد تربیت شود، اگر روزی متوجه تربیت نامناسب خود شود وبرای اصلاح وخودسازی خودش تلاش کند بدون شک متوجه آن استعدادها و گنجینه های فطری خودش خواهد شد واز عملکردی که مربیّان و والدینش  در مورد او داشته اند، ناراحت خواهد شد.


منبع این نوشته : منبع
تربیت ,انسان